Neuropsykiatrinen valmennus

Oppiko tarjoaa tarjoaa ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta eli nepsy-valmennusta erilaisiin elämäntilanteisiin eri-ikäisille ihmisille Jyväskylän ja sen lähikuntien alueella.

Asiakkaitamme ovat peruskouluikäiset lapset ja nuoret sekä toisen asteen opiskelijat ja aikuiset. Apua valmennuksistamme löytyy myös vanhuksille, mielenterveys- sekä päihdekuntoutujille.

Nepsy-valmennuksesta hyötyvät erityisesti henkilöt, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja toiminnanohjauksen vaikeuksia.

Neuropsykiatrisia erityispiirteitä ovat muun muassa:

autismin kirjon häiriöt
ADHD ja ADD
Touretten oireyhtymä
pakko-oireinen häiriö eli OCD
erilaiset oppimisvaikeudet
kielelliset erityisvaikeudet

Neuropsykiatriset häiriöt ilmenevät käyttäytymisen, tunnesäätelyn sekä kommunikoinnin haasteina ja aiheuttavat usein ongelmia sosiaalisissa tilanteissa niin perheen kuin ystävienkin kanssa.

Nepsy-valmennuksen tavoitteena on parantaa arjen sujumista sekä lisätä tunnetta omasta elämänhallinnasta. Valmennukselle asetettavat tavoitteet ovat konkreettisia ja käytännönläheisiä. Ne voivat liittyä melkein mihin tahansa elämän osa-alueeseen. Tavoitteen asettaa aina valmennettava itse. Me autamme ja tuemme tavoitteen saavuttamisessa.

Käytämme valmennuksissamme ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työskentelymenetelmiä, eli hyödynnämme asiakkaan jo olemassa olevia voimavaroja ja vahvuuksia. Valmennukset voidaan toteuttaa valmennettavalle jo entuudestaan tutussa ympäristössä, esimerkiksi kotioloissa tai Oppikon tarjoamissa tiloissa. Luonnossa liikkumista ja retkeilyä voidaan myös tarvittaessa hyödyntää.

Neuropsykiatriseen valmennukseen voi hakeutua saadulla maksusitoumuksella tai yksityisesti ilman lähetettä.

Nepsy-valmennus lapsille ja perheille

Onko lapsi levoton ja hänen on vaikea istua paikallaan?

Onko lapsen vaikea ymmärtää annettuja ohjeita?

Onko perheessä usein riitatilanteita ja raivareita?

Koetko voimattomuutta vanhempana?

Onko perheen yhteisten sääntöjen luominen ja noudattaminen vaikeaa?

Arki lasten ja nuorten kanssa voi olla usein kuormittavaa elämän eri vaiheissa. Tuemme vanhempia ja perheitä konkreettisella tavalla löytämään keinoja, joiden avulla arki sujuu helpommin. Meiltä saa apua myös sellaiset perheet, joiden lapsella ei ole diagnosoitu neuropsykiatrista erityispiirrettä, mutta jotka kokevat arkensa kuormittavaksi ja haastavaksi.

Nepsy-valmennus nuorille

Hajoaako nuoren keskittyminen pienestäkin häiriötekijästä?

Onko hänen vaikea tehdä asioita pitkäjänteisesti?

Alisuoriutuuko hän tehtävistä?

Onko hänen vaikea saada unta ja unirytmi sekaisin?

Tunteeko hän itsensä ulkopuoliseksi muiden joukossa?

Hakeeko hän voimakkaita tunnekokemuksia päihteiden avulla?

Tilanteet muuttuvat lapsen kasvaessa nuoreksi ja edessä on uudenlaisia haasteita:

ulkopuolisuuden ja erilaisuuden kokemukset
hankaluudet kaverisuhteissa
Itsetunnon romuttuminen
vaikeudet koulunkäynnissä
unettomuutta, masennusta ja ahdistusta
ehkä jopa päihteet

Nuoren mieli on herkkä. Negatiivinen palaute sekä ulkopuolelta tulevat paineet horjuttavat itsetuntoa. Nuori haluaa kuulua porukkaan ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Onnistumisen kokemukset ja myönteinen palaute kannattelevat elämässä eteenpäin.

Valmennuksissamme keskitymme muun muassa koulunkäyntiin, itsenäistymiseen, arjen askareisiin tai vastuun ottamiseen liittyviä asioita. Itsetunnon vahvistaminen ja voimavarakeskeisyys kuuluu olennaisena osana valmennuksiimme.

Tarjoamme yksilö- sekä ryhmävalmennusta. Vertaistuen merkitys kasvussa ja kehityksessä on tärkeä!

Ylös

Oppimisen tuki

Haasteita koulunkäynnissä?

Vaikeus ponnistella epämiellyttävien asioiden edessä?

Pelko epäonnistumisesta?

Koulutehtävät ei tule tehdyksi?

Oppiminen on vastenmielistä ja työlästä?

Joskus oppiminen voi olla vaikeaa ja luottamus omiin taitoihin horjuu. Itsetunto kärsii ja motivaatio laskee. Taustalla voi olla oppimisen vaikeutta. Oppimisvaikeudet voivat ilmetä hitaana tai poikkeavana taitojen omaksumisena. Uusien asioiden opettelu vie aikaa, lapsi turhautuu ja luovuttaa hyvinkin herkästi.

Tarjoamme tukea peruskouluikäisen lapsen tai nuoren koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Tapaamisissa voimme keskittyä esimerkiksi oppimisvaikeuksien tukemiseen, erilaisten opiskelumenetelmien harjoitteluun ja miettiä keinoja, kuinka vahvistaa positiivista käsitystä itsestään oppijana.

Tukijakson pituus määritellään yksilöllisesti yhdessä asiakkaan perheen kanssa.

Ylös

Vahvista itsetuntoasi

Oletko tyytyväinen itseesi?

Mietitkö usein mitä muut ajattelevat sinusta?

Löytyykö sinulta rohkeutta kokeilla uusia asioita?

Onko sinulla hyvä itsetunto?

Itsetunnolla tarkoitetaan ihmisen käsitystä itsestään ja omista taidoistaan. Heikko itsetunto voi olla monen ongelman taustalla ja estää kokeilemasta uusia asioita epäonnistumisen pelossa. Tällainen ihminen saattaa ajatella, ettei hänessä ole mitään hyvää. Hänen on vaikea nähdä omia vahvuuksiaan tai hyviä luonteenpiirteitään. Heikko itsetunto rajoittaa usein ihmisen elämää, eikä hän uskalla välttämättä tehdä itselleen suotuisia ratkaisuja.

Ihminen, jolla on hyvä itsetunto tietää, missä asioissa yleensä onnistuu ja missä asioissa tarvitsee lisäharjoitusta. Kun luottaa omiin kykyihinsä ja uskaltaa yrittää, niin oppimistakin tapahtuu. Itsetunnolla on suuri rooli oppimismotivaatiossa ja hyvinvoinnissa yleensä.

Hyvä minä-tapaamisissa keskitytään omien luonteenvahvuuksien tunnistamiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen. Hyvä itsetunto omien haasteiden ja puutteiden havaitsemisessa ei romuta itseluottamusta, eikä aiheuta ahdistusta. Jokaisella meillä on monia vahvuuksia, joiden avulla arjestamme tulee helpompaa. Ne vain täytyy löytää!

Tapaamisten sisältö suunnitellaan jokaisen henkilökohtaiset tarpeet huomioiden.

Jokainen on hyvä juuri sellaisena kuin on!

Ylös

Tukea tunnetaitoihin

Miltä toisesta tuntuu?

Mitä erilaisia tunteita on?

Miten omia tunteita voi hallita?

Jokainen pystyy oppimaan keinoja, kuinka ilmaista tunteitaan. Tarjoamme lapsille ja nuorille tukeamme tunnetaitojen harjoitteluun. Harjoittelemme tunteiden nimeämistä ja tunnistamista. Lisäksi käymme läpi erilaisia sosiaalisia tilanteita muun muassa kuvituksen keinoin. Tunnetaitokerhoissa opettelemme myös löytämään omia luonteenvahvuuksia ja käyttämään niitä hyödyksi itsetunnon vahvistamisessa. Tapaamiset perustuvat positiivisen pedagogiikan menetelmiin.

Tunnetaitokerhoissa on mahdollisuus liikkua luonnossa ja/tai tutustua Oppikon koirakavereihin, jotka ovat tottuneet toimimaan eri-ikäisten ihmisten kanssa. Yhdessä eläimen kanssa tunnetaitojen harjoittelu voi olla luontevampi tapa harjoitella ja oppia.

Tapaamiset ovat joko yksilö- tai ryhmätapaamisia.

Tapaamisten sisältö ja aikataulu suunnitellaan yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ylös

Rentoutumisen ja rauhoittumisen taidot

Onko lapsesi epätavallisen vilkas?

Onko hänen vaikea rauhoittua hiljaisiin leikkeihin?

Kuormittaako lasten iltatoimet ja nukkumaanmeno perhettä?

Rentoutumisen ja rauhoittumisen taidot ovat meille kaikille erityisen tärkeitä, myös lapsille. Ne hoitavat mieltä ja auttavat kehoamme palautumaan rasituksesta. Erilaiset jumit ja jännitystilat vaikeuttavat rauhoittumista ja lepoa. Koulussa näkee usein lapsia, joiden on vaikea hiljentyä ja rentoutua. Tämä hankaloittaa keskittymistä ja uusien asioiden oppimista.

Tarjoamme peruskouluikäisille tietoisuus- ja läsnäolotaitoja vahvistavia tuokioita. Tuokioiden tavoitteena on erilaisten leikkien, pelien ja rentoutusharjoitteiden avulla oppia hallitsemaan omaa kehoaan ja tunteitaan suhteessa itseen sekä muihin. Voimme liikkua myös luonnossa yhdessä Oppikon koirakavereiden kanssa.

Toteutetaan ryhmämuotoisena.

Ylös

Tukea tarkkaavuuteen sekä toiminnanohjaukseen

Ovatko tavarat aina levällään ja kadoksissa?

Onko vaikea aloittaa asioiden tekemistä?

Vaikeuksia seurata ohjeita?

Tarjoamme tukea tarkkaamattomuudesta sekä toiminnanohjauksen pulmista kärsiville lapsille, nuorille sekä aikuisille. Hyvät toiminnanohjauksen taidot auttavat muiden tärkeiden taitojen kehittymisessä ja ovat suotuisia kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta.

Lähestymiskulma voi olla lapsella tai nuorella koulutehtävien jäsentäminen ja niistä suoriutuminen, opiskelu- ja lukustrategioiden oppiminen tai aikuisella esimerkiksi oman arjen jäsentäminen, ajankäytön hallinta ja joustavuus muutostilanteissa.

Tapaamiskertojen määrä ja sisältö räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ylös